Termeni si conditii
8 oct. 2015

Echipamentele se închiriază beneficiarului pentru o durata prestabilita, calculată începând din momentul semnării contractului pana in momentul predarii bunurilor inchiriate. Inchirierea poate fi prelungita la cererea beneficiarului cu un numar de maxim 3 zile calendaristice calculate de la data expirarii duratei initiale.

Videotech SRL se obligă să predea beneficiarului obiectul contractului in momentul semnarii contractului si achitarii de către beneficiar a pretului total al inchirierii. beneficiarul se obligă să returneze obiectul contractului la locul şi ora stabilite de comun acord în ziua semnării contractului.

În momentul semnării contractului de închiriere, beneficiarul se obliga sa achite firmei pretul total al închirierii mentionat la punctul. In cazul prelungirii contractului de închiriere (cu până la 3 zile), beneficiarul se obliga sa achite firmei preţul de închiriere pe zi înmulţit cu numărul de zile de prelungire a contractului.

Videotech SRL se obligă:

  • să predea obiectul contractului beneficiarului la data, ora şi locul stabilite de comun acord;
  • să preia obiectul contractului de la beneficiar la data, ora şi locul precizate;
  • să predea beneficiarulUI obiectul contractului în stare de funcţionare la data, ora şi locul precizate.

Beneficiarul se obligă:

  • să preia şi să predea obiectul contractului conform aspectelor stabilite;
  • să returneze obiectul contractului în buna stare de funcţionare. Se acceptă elemente normale de uzură (vopsea sărită, zgârieturi minore), dar care nu împiedică în niciun fel funcţionarea optimă a obiectului contractului;
  • să plătească firmei preţul de închiriere stabilit, precum şi preţul cuvenit prelungirii perioadei de închiriere de până la 3 zile (daca este cazul) ;
  • să plătească firmei dublul preţului de închiriere pentru fiecare zi în care obiectul se află în folosinţa sa, deşi ar fi trebuit să-l predea la data expirării contractului sau până în cel mult a 3-a zi de prelungire a închirierii, până la momentul returnării obiectului contractului sau a consemnării încetării litigiului;
  • să plătească firmei cheltuilelile de reparaţie a obiectului contractului, conform facturii prezentate de firma, în cazul în care la predare obiectul contractului nu mai este în stare optimă de funcţionare;
  • să plătească firmei cheltuielile de înlocuire a obiectului contractului, la valoarea de piaţă din România (valoare stabilita la data predarii acestuia catre beneficiar), în oricare situaţia în care nu mai poate să-l predea firmei (furt, pierdere, deteriorare care nu mai poate fi reparată etc.);
  • să anunţe cu cel puţin 24 ore înainte dacă doreşte prelungirea perioadei de închiriere stabilite.

Beneficiarul a încălcat contractul dacă nu plăteşte preţul chiriei si/sau utilizeaza in mod necorespuzator echipamentul inchiriat.

Dacă beneficiarul a încălcat contractul, Videotech SRL va considera contractul desfiintat, fara notificare si fara nici un fel de alte proceduri.
In cazul desfiintarii contractului, beneficiarul trebuie să returneze firmei echipamentul cât mai curând posibil. beneficiarul trebuie să plătească firmei chiria pentru toată perioada în care beneficiarul a avut echipamentul în posesia sa.
Dacă beneficiarul nu returnează echipamentul firmei după ce Videotech SRL pune capăt contractului de închiriere, beneficiarul trebuie să plătească firmei: costul înlocuirii echipamentului, pretul chiriei pentru toată perioada cât echipamentul s-a aflat în posesia beneficiarului iar Videotech SRL păstrează dreptul de a recupera de la beneficiar orice sumă de bani în conformitate cu legile privind despăgubirile, ca urmare a încălcării de către beneficiar a obligaţiei de returnare a echipamentului.

Obiectul contractului este în proprietatea exclusivă a firmei. beneficiarul are doar drept de folosinţă asupra obiectului contractului pe durata contractului şi pe perioada de prelungire a contractului până la predarea lui firmei. Videotech SRL nu poate fi obligata să returneze contravaloarea nici unei reparaţii aduse echipamentului de către beneficiar.

Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil în timp ce se află în folosinţa beneficiarul, acesta este pe deplin responsabil de acest fapt, indiferent de cauză, şi trebuie să plătească firmei valoarea de înlocuire pe piaţa din România a echipamentului. După ce această plată a fost efectuată, beneficiarul va deveni proprietarul echipamentului furat, pierdut sau deteriorat ireparabil şi va avea dreptul să caute orice modalitate de compensare permisă de lege pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.

Videotech SRL închiriază acest echipament aşa cum este la data livrării şi nu este răspunzătoare pentru modul de funcţionare, designul, eficienţa comercială sau conformitatea lui pentru un anumit scop (altul decât cel pentru care a fost destinat de producător)
Videotech SRL nu este răspunzătoare de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care se datorează utilizării de către beneficiar a echipamentului.

Beneficiarul nu are voie să subînchirieze echipamentul nimănui fără consimţământul exprimat în scris al firmei.

Videotech SRL îşi rezervă dreptul de a refuza să închirieze echipamente oricărei persoane fizice ori juridice, fără a fi obligată să precizeze motivul.